Roľnícke družstvo v Cíferi sa nachádza v južnej časti okresu Trnava a podľa Geomorfologického začlenenia patrí do trnavskej sprašovej tabule. Z pôvodných typov tu prevládajú černozeme, prevažne stredne ťažké hlboké pôdy. Tieto pôdy sú bohaté na vápno. Výskyt lužných pôd je len v okolí potoka Gidra. Celé územie poľnohospodárskeho podniku sa rozprestiera v nadmorskej výške 140m n. m. Priaznivé podmienky chotára zaraďujú cíferské družstvo medzi najproduktívnejšie v trnavskom okrese.

Okrem poľnohospodárskej prvovýroby podniká družstvo aj v rekreačných, reštauračných a sociálnych službách. Od roku 2009 úspešne prevádzkuje vyhľadávaný seniorklub Karolína.